zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
KHÓA HỌC EBIA PREMIUM – TechData.AI

CHƯƠNG TRÌNH HỌC EBIA PREMIUM

 • Phần 1: Tổng quan Phân tích dữ liệu kinh doanh trong doanh nghiệp

 • Phần 2: Tư duy giải quyết vấn đề kinh doanh dựa trên Phân tích dữ liệu

 • Phần 3: Kiến trúc 1 hệ thống Phân tích dữ liệu kinh doanh trong doanh nghiệp - Business Intelligence System

 • Phần 4: Thiết kế Dashboard chuyên nghiệp, các loại biểu đồ và cách ứng dụng

 • Phần 5: Thiết kế và Trình bày báo cáo Phân tích chuyên nghiệp.

 • Phần 6: Hệ thống thông tin Kế toán. Tổng quan và ứng dụng trong thực tế

 • Phần 7: Đọc hiểu báo cáo tài chính doanh nghiệp: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính

 • Phần 8: Phân tích Tài chính doanh nghiệp

 • Phần 9: Phân tích Khách hàng doanh nghiệp

 • Phần 10: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, các thành phần chính quan trọng ứng dụng thường xuyên trong thực tế. Thực hành SQL Server với Data Warehouse (Kho dữ liệu)

 • Phần 11: Phần mềm phân tích dữ liệu kinh doanh PowerBI, các thành phần chính ứng dụng thường xuyên trong thực tế. Thực hành PowerBI xây dựng Dashboard/Report với Data Warehouse lưu trữ trên SQL Server

 • Phần 12: Tham gia dự án Business Intelligence thực tế TECHDATA.AI triển khai cho đối tác, doanh nghiệp lớn

ADMIN

Scroll to Top