zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
KHÓA HỌC EBIA STANDARD – TechData.AI

CHƯƠNG TRÌNH HỌC EBIA STANDARD

  • Phần 1: Tầm quan trọng Phân tích dữ liệu kinh doanh trong doanh nghiệp

  • Phần 2: Kiến trúc 1 hệ thống Phân tích dữ liệu kinh doanh trong doanh nghiệp - Business Intelligence System

  • Phần 3: Thiết kế Dashboard chuyên nghiệp, các loại biểu đồ và cách ứng dụng

  • Phần 4: Tư duy giải quyết vấn đề kinh doanh dựa trên Phân tích dữ liệu

  • Phần 5: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, các thành phần chính quan trọng ứng dụng thường xuyên trong thực tế. Thực hành SQL Server với Data Warehouse (Kho dữ liệu)

  • Phần 6: Phần mềm phân tích dữ liệu kinh doanh PowerBI, các thành phần chính ứng dụng thường xuyên trong thực tế. Thực hành PowerBI xây dựng Dashboard/Report với Data Warehouse lưu trữ trên SQL Server

ADMIN

Scroll to Top