zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
KHÓA HỌC EBIA BASIC – TechData.AI

CHƯƠNG TRÌNH HỌC EBIA BASIC - POWER BI

  • Phần 1: Tổng quan Phân tích dữ liệu kinh doanh

  • Phần 2: Tổng quan PowerBI

  • Phần 3: Chuẩn bị dữ liệu

  • Phần 4: Làm sạch dữ liệu

  • Phần 5: Mô hình dữ liệu

  • Phần 6: Thiết lập các chỉ số

  • Phần 7: Thiết kế Dashboard chuyên nghiệp

  • Phần 8: Quản lý hệ thống Dashboard

  • Phần 9: Trình bày báo cáo chuyên nghiệp

  • Phần 10: Học viên thực hiện Project Cá nhân

ADMIN

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC - TECHDATA.AI
Scroll to Top