zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
KHÓA HỌC EBIA PROFESSIONAL – TechData.AI

CHƯƠNG TRÌNH HỌC EBIA PROFESSIONAL

 • Phần 1: Tổng quan Phân tích dữ liệu kinh doanh trong doanh nghiệp

 • Phần 2: Tư duy giải quyết vấn đề kinh doanh dựa trên Phân tích dữ liệu

 • Phần 3: Kiến trúc 1 hệ thống Phân tích dữ liệu kinh doanh trong doanh nghiệp - Business Intelligence System

 • Phần 4: Thiết kế Dashboard chuyên nghiệp, các loại biểu đồ và cách ứng dụng. Các loại phân tích thường gặp

 • Phần 5: Thiết kế và Trình bày báo cáo Phân tích chuyên nghiệp

 • Phần 6: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. SQL Server

 • Phần 7: Cách xây dựng DataWarehouse - Kho dữ liệu doanh nghiệp.

 • Phần 8: Xây dựng Hệ thống báo cáo với PowerBI.

 • Phần 9: Phân tích Doanh số bán hàng doanh nghiệp

 • Phần 10: Phân tích Khách hàng doanh nghiệp

 • Phần 11: Phân tích Tài chính doanh nghiệp cơ bản

 • Phần 12: Project Cá nhân

ADMIN

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC - TECHDATA.AI
Scroll to Top